Sản phẩm

Sản phẩm

Khí đồng hành

Bên cạnh dầu thô, LD Việt Nga cũng sản xuất hàng tỉ mét khối khí. Một hệ thống tập trung và xử lí khí cùng đường ống dẫn khí từ mỏ Bạch Hổ đến Bà Rịa đã được sử dụng vào tháng 5.1995, chủ yếu dành cho việc sản xuất điện. Bên cạnh dầu thô, LD Việt Nga cũng sản xuất hàng tỉ mét khối khí.

Một hệ thống tập trung và xử lí khí cùng đường ống dẫn khí từ mỏ Bạch Hổ đến Bà Rịa đã được sử dụng vào tháng 5.1995, chủ yếu dành cho việc sản xuất điện.

Khí gaslift

Bên cạnh dầu thô, LD Việt Nga cũng sản xuất hàng tỉ mét khối khí. Một hệ thống tập trung và xử lí khí cùng đường ống dẫn khí từ mỏ Bạch Hổ đến Bà Rịa đã được sử dụng vào tháng 5.1995, chủ yếu dành cho việc sản xuất điện. Bên cạnh dầu thô, LD Việt Nga cũng sản xuất hàng tỉ mét khối khí.

Một hệ thống tập trung và xử lí khí cùng đường ống dẫn khí từ mỏ Bạch Hổ đến Bà Rịa đã được sử dụng vào tháng 5.1995, chủ yếu dành cho việc sản xuất điện.