Giới thiệu

Nguồn nhân lực

​Tổng biên chế có 273 CBCNV (chủ yếu công tác trên công trình biển)

  • Chuyên viên Nga: 19 chuyên viên.
  • CBCNV Việt Nam:

o   Tiến sỹ: 2 người

o   Thạc sỹ: 19 người

o   Kỹ sư và cử nhân: 121 người

o   Trung cấp và CNKT: 116 người ​​