Thông tin chung

Cơ cấu tổ chức & Nguồn nhân lực​
​Tổng biên chế có 249 CBCNV (chủ yếu công tác trên công trình biển)

    • Chuyên viên Nga: 15 chuyên viên.​
    • ​CBCNV Việt Nam: 234