Giới thiệu

Nguồn nhân lực

Tổng biên chế có 253 CBCNV (chủ yếu công tác trên công trình biển)

    • Chuyên viên Nga: 14 chuyên viên.
    • ​CBCNV Việt Nam:

o   Thạc sỹ: 30 người

o   Kỹ sư và cử nhân: 149 người

o   Cao đẳng và CNKT: 60 người ​