Giới thiệu

Các danh hiệu

1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2015

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 1413/QĐ-LĐTL ngày 15/12/2015 Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro

2016

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 1114/QĐ-TCNS ngày 06/12/2016 Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro

2017

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 1514/QĐ-TCNS ngày 20/12/2017 Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro

2018

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 1817/QD-VP ngày 12/12/2018 Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro

2019

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 1800/QĐ-VP ngày 9/12/2019 Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro

2019

Tập thể tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

QĐ số 580/QĐ-VP ngày 17/06/2020 của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

2020

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 1386/QĐ-TCNS ngày 10/11/2020 của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

2021

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 1365/QĐ-TCNS ký ngày 14/12/2021 của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

2022

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 1846/QĐ-TCNS ngày 12/12/2022 của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

 

2. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2001

Huân chương lao động hạng III

QĐ số 924 KT/CT ngày 21 tháng 11 năm 2001, Chủ tịch Nước

2016

Huân chương lao động hạng II

QĐ số 839/QĐ-CTN ngày 27/04/2016, Chủ tịch nước

2014

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

QĐ số 1474/QĐ-TTg ngày 25 tháng 08 năm 2014, Thủ tướng

2016

Bằng khen Bộ Công thương

QĐ số 2747/QĐ-BCT ngày ký 30/6/2016, Bộ Công thương

2018

Bằng khen Bộ Công thương

QĐ số 4316/QĐ-BCT ngày ký 19/11/2018, Bộ Công thương

2020

Bằng khen của Chủ tịch UBQLV nhà nước tại DN

QĐ số 351/QĐ-UBQLV ký ngày 24/07/2020, Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

2021

Bằng khen của Chủ tịch UBQLV nhà nước tại DN

QĐ số 341/QĐ-UBQLV ngày 10/09/2021, Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

2015

Cờ thi đua tập đoàn

QĐ số 8873/QĐ-DKVN, ký ngày 18/12/2015, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

2016

Cờ thi đua tập đoàn

QĐ số 8159/QĐ-DKVN, ký ngày 20/12/2016, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

2016

Bằng khen Tập đoàn

QĐ số 7999/QĐ-DKVN, ký ngày 14/12/2016, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

2018

Bằng khen Tập đoàn

QĐ số 311/QĐ-DKVN, ký ngày 13/03/2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

2019

Bằng khen Tập đoàn

QĐ số 418/QĐ-DKVN ký ngày 03/04/2020, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

2020

Bằng khen Tập đoàn

QĐ số 1035/QĐ-DKVN ký ngày 08/03/2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 

 ​