Thông tin chung

Các danh hiệu


Huân chương lao động hạng II:

 • QĐ số 839/QĐ-CTN ngày 27/04/2016 của Chủ tịch nước

Huân chương lao động hạng III:

 • QĐ số 924 KT/CT ngày 21/11/2001 của Chủ tịch Nước

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (năm 1998 và 2013)

 • QĐ số 1474/QĐ-TTg ngày 25/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ
 • QĐ số 899/QĐ-TTg ngày 22/09/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Bằng khen của Chủ tịch UBQLV nhà nước tại DN

 • QĐ số 409/QĐ-UBQLV ngày 10/09/2021 của Chủ tịch UBQLVNN tại DN
 • QĐ số 351/QĐ-UBQLV ngày 24/07/2020 của Chủ tịch UBQLVNN tại DN

Bằng khen Bộ Công thương:

 • QĐ số 4316/QĐ-BCT ngày 19/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương
 • QĐ số 2747/QĐ-BCT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương
 • QĐ số 1901/QĐ-BCT ngày 17/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương
 • QĐ số 4921/QĐ-BCT ngày 02/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương
 • QĐ số 4517/QĐ-BCT ngày 06/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương​

​​​