Thông tin liên hệ

Thư ký Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí
Điện thoại: 02543 838662 - EXT: 2456
Email: vanthu.gm@vietsov.com.vn​