Thông tin chung

Chức năng nhiệm vụ

Xí nghi​ệp khai thác các công trình Khí là đơn vị thành viên của Liên doanh Vietsovpetro, có nhiệm vụ:

  • Quản lý, vận hành, khai thác, bảo dưỡng tất cả các giàn nén khí của Vietsovpetro và cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng cho các nhà thầu khác một cách an toàn, hiệu quả.​
  • Thực hiện kế hoạch của Vietsovpetro về thu gom, xử lý, nén và vận chuyển khí đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cung cấp cho hệ thống gaslift phục vụ khai thác dầu và đưa khí vào bờ cho các nhà máy điện,  đạm và công nghiệp hóa dầu từ khí.
  • Tham gia nghiên cứu, phát triển các dự án thu gom khí; hoàn thiện quy trình kỹ thuật và công nghệ xử lý khí hiện hữu để duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất.
  • Tham gia các hoạt động dịch vụ kỹ thuật và mở rộng sản xuất của Liên doanh Vietsovpetro.​