Giới thiệu

Giới thiệu​

- Tên đơn vị:

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ

- Tên giao dịch quốc tế:

GAS DIVISION

- Địa chỉ:

105 Lê Lợi, Vũng Tàu

- Điện thoại:

+84.254.3838662-2456​

- Fax:

+84.254.3832383​- Logo: