Thông tin chung

​​

ĐẦU MỐI LIÊN HỆ:

NGUYỄN THỊ KIM THOA - Thư Ký Xí Nghiệp Khí

  • Điện thoại: 02543 838662  - Auto: 2456
  • Di động: 0379 140 094
  • Email: thoank.gm@vietsov.com.vn​