Folder: BMĐH
  
4/8/2022 12:34 AMtuanna.gm
Folder: CCP
  
4/8/2022 12:34 AMtuanna.gm
Folder: DGCP
  
4/8/2022 12:34 AMtuanna.gm
Folder: MKC
  
4/8/2022 12:34 AMtuanna.gm
Sự cố, hư hỏng trong SX tại các giàn nén khí năm 2022 (1).doc
  
4/17/2022 5:43 PMtuanna.gm
Sự cố, hư hỏng trong SX tại các giàn nén khí năm 2022.doc
  
4/17/2022 5:43 PMtuanna.gm
Thong ke Hoso TNSC 2021.docx
  
5/30/2022 6:22 PMtuanna.gm
СПРАВКА 2022 03 мес н.с. и авар _RUS № 178_ВС-АТМТ от 20.04.2022 .docx
  
5/11/2022 7:42 PMtuanna.gm
СПРАВКА 2022 03 мес н.с. и авар _RUS № 178_ВС-АТМТ от 20.04.2022 [signed] .pdf
  
5/11/2022 7:42 PMtuanna.gm