tin tức - sự kiện

Đảng ủy Xí nghiệp Khí tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

5/6/2021 6:43:11 PM

​Đảng ủy Xí nghiệp Khí (XN Khí) đã tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào ngày 15/04/2021 tại Phòng 202, Xí nghiệp Khí.


   Thực hiện chương trình công tác năm 2021 và Kế hoạch 78-KH/ĐU ngày 23/03/2021 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch tổ chức học tập của Đảng ủy Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Đảng ủy Xí nghiệp Khí (XN Khí) đã tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào ngày 15/04/2021 tại Phòng 202, Xí nghiệp Khí.

   Với phương châm đảm bảo quán triệt các nội dung cho toàn bộ đảng viên thuộc Đảng bộ, Hội nghị học tập Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng được Đảng ủy XN Khí tổ chức thành 2 đợt: đợt 1 vào ngày 15/04/2021 và đợt 2 vào ngày 06/05/2021.

Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng 1.jpg

Đ/c Lê Đức Khương – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc XN Khí phát biểu khai mạc hội nghị

   Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc XN Khí, đồng chí Lê Đức Khương – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc XN Khí, cùng 29 đồng chí đảng viên thuộc chi bộ Kỹ thuật 1, Kỹ thuật 2, Kinh tế và các giàn nén khí. Hội nghị

   Mở đầu Hội nghị, đồng chí Lê Đức Khương – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy XN Khí đã nhấn mạnh tầm quan trọng về mặt nhận thức của việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn Đảng viên trong xí nghiệp nhằm mục đích giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới then chốt, quan trọng trong các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng 2.jpg
Toàn cảnh Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngày 15/04/2021

   Trong Phần I, Hội nghị đã được nghe trình bày về Quá trình chuẩn bị báo cáo chính trị. Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm nhằm quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi. Thông qua báo cáo chính trị để xây dựng các văn kiện khác, thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng 3.jpg

Toàn cảnh Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngày 06/05/2021

   Trong phần II, Hội nghị đã được nghe Tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII và nhìn lại 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, tình hình thế giới và khu vực đã có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ IV; các vấn đề an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu … đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội đất nước trong đó có công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, vượt trên tất cả, kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng các nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ Đại hội XII đã góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; làm cho Đảng ta đoàn kết, thống nhất và trong sạch, vững mạnh hơn; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

   Tại phần III, Hội nghị đã được nghe trình bày Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo. Trong tình hình thế giới diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp và khó dự đoán do Xu hướng đa cực, đa trung tâm, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, quá trình chuyển đổi số; Tác động của đại dịch Covid-19 trên nhiều mặt: kinh tế, chính trị, xã hội, quản trị …; Các vấn đề an ninh truyền thống, các vấn đề toàn cầu, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á đòi hỏi một chiến lược phát triển tổng thể tạo động lực phát triển đất nước. Trong giai đoạn tiếp theo cần chú trọng 6 nhiệm vụ trọng tâm:

     1.      Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh

     2.      Tập trung kiểm soát đại dịch covid-19. Phục hồi phát triển kinh tế-xã hội. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, hiện đại, hội nhập

     3.      Giữ vững độc lập, tự chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết kiên  trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển

     4.      Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

      5.      Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân;  tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội

     6.      Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

   Để đạt được những nhiệm vụ trọng tâm này, không chỉ yêu cầu sự chỉ đạo sâu suốt của các cấp lãnh đạo mà còn cần nhận thức chính trị Đảng đúng đắn, nghiêm túc của từng đảng viên, biến những thể chế, chương trình hành động từ trên xuống dưới thành những kết quả sinh động trong thực tế. Bên cạnh đó, cần phát huy tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩa, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc xây dựng, thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động. Đồng thời, các cấp lãnh đạo cần tích cực biểu dương, khen thưởng những cá nhân, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt; Phê bình những cá nhân, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện không tốt; Kỷ luật, kiểm điểm những trường hợp làm sai, làm trái Nghị quyết và các chương trình hành động của Đảng.

   Bằng tinh thần học tập nghiêm túc và có tính trách nhiệm cao, Hội nghị đã hoàn thành chương trình học vào lúc 16h30’ cùng ngày. Thông qua chương trình học tập, các đảng viên tham gia Hội nghị đã có cái nhìn thông suốt về Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng như kết quả hoạt động của nhiệm kỳ Đảng XII. Cũng thông qua cách tiếp cận những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, mỗi đảng viên trong XN Khí dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Vietsovpetro và Đảng ủy XN Khí nhận diện được đầy đủ và sâu sắc những khó khăn, thách thức cũng như thuận lợi, thời cơ, nhiệm vụ của Đảng ta trong thời gian tới, từ đó liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể trong từng giai đoạn nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hình ảnh & Bài viết: Nhóm TT&ĐVL XN Khí


Tin nổi bật

Tin Tổng Hợp
  • Kỷ niệm 40 năm thành lập VIETSOVPETRO
  • 8/13/2021 1:08:33 AM

    Tin Nhanh
  • Thư chúc mừng
  • 8/12/2021 3:19:37 AM