Giới thiệu

Liên hệ

ĐẦU MỐI LIÊN HỆ:

       BÙI THỊ THU HƯƠNG - THƯ KÝ XÍ NGHIỆP KHÍ
       ĐIỆN THOẠI: 0643 838662 Auto: 2456
       DI ĐỘNG: 0977 862 751
       EMAIL: huongbt.gm@vietsov.com.vn ​